SUSTAINABILITY FOR OUR LIVES

by Thipphasone SISAK, LAO PDR


Try to imagine if our world has no light even the sunshine of the sun. I believe that the human or creature cannot have the perfect life. Because we have to stay with the nature.

So, I take these photos in my City PAKSE, to show you how is the energy important for us.

These photos are the symbol of the energy in our college (Pake TTC) that installed for distribute electricity in many parts of the college such as: lamppost around the street and distribution of energy for the computer room and in the laboratory for making research of teachers and students in faculty of science. 

ພວກເຮົາລອງຈິນຕະນາການວ່າໂລກໃບນີ້ບໍ່ມີແສງໄຟບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍແສງຈາກທຳມະຊາດຫລື ຄົນສ້າງຂຶ້ນເຮົາກະບໍ່ອາດມີຊີວິດທີ່ສົມດູນໄດ້ເນື່ອງຈາກມະນຸດຕ້ອງເພິ່ງພາອາໄສທຳມະຊາດດ້ວຍກັນ.ເພາະສະນັ້ນແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖ່າຍພາບຖະໜົນຫົນທາງຂອງບ້ານຂ້າພະເຈົ້າເອງທີ່ເມືອງປາກເຊແຂວງຈໍາປາສັກ.ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຍາກາດທີ່ມືດຄຶ້ມເຕັມໄປດ້ວຍເມກທີ່ແສນຈະໂສກເສົ້າພ້ອມທັງບໍ່ມີແສງໄຟໃດໆມາຊ່ວຍໃຫ້ຫົນທາງບ້ານເຮົາມີຊີວິດຊີວາເລີຍ. 

This solar cell was provided by Teacher Training Department to help students do their research about the demonstration of plant tissue culture in the science Laboratory of Paces Teacher Training College. 

This is an excellent device for the students to learn effectively about plant tissue culture. Through this, students could see and observe how small trees in the Science Lab grow and develop, using the solar panel 24hours.Thus, this solar panel is very convenient in making the research works of teachers and students systematically. 

ພະລັງງານຈາກແສງອາທິດທີ່ທາງໂຮງຮຽນຕິດຕັ້ງແມ່ນໄດ້ມາຈາກການສະຫນັບສະຫນຸນແລະຊ່ວຍເຫລືອຈາກກົມສ້າງຄູທີ່ສົ່ງເສີມຄູອາຈານນັກສຶກສາຂອງຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດໄດ້ທົດລອງການເພາະເນື້ອເຍື່ອຂອງຕົ້ນໄມ້ພືດພັນຫຼາຍຊະນິດແຕ່ເຮົົາມາລອງຄິດເບິ່ງວ່າຖ້າຫາກໃນຫ້ອງທົດລອງນັ້ນໄຟຟ້າບໍ່ມາຈະເປັນແນວໃດ?ເມື່ອທາງໂຮງຮຽນມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະພານັກຮຽນໄດ້ສຳຜັດກັບການຮຽນຮູ້ຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດຕົວຈິງແລ້ວຄູ-ນັກສຶກສາຈຶ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ພະລັງງານຈາກແສງໄຟທີ່ຕິດຕັ້ງສຳເລັດຈາກແຜງໂຊລາເຊວນັ້ນເປັນເວລາ 24ຊົ່ວໂມງໃນຫ້ອງທົດລອງເພາະພືດພັນຕົ້ນນ້ອຍໆຈະຕ້ອງໄດ້ອາໄສແສງເພື່ອເປັນຕົວຊ່ວຍໃຫ້ພວກມັນເຕີບໃຫຍ່.ແລະພວກເຂົາກໍປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການວິໄຈໄດ້ເປັນທີ່ຫນ້າພູມໃຈ. 

All we know that the energy is not only from the sunlight. But this kind of energy generates a large amount of carbon dioxide into the atmosphere.  This is because the starting point of energy starts when plants take energy from sunlight and convert carbon dioxide and water into carbohydrates stored within themselves.  Through the process of photosynthesis when plants are burned the accumulated carbon dioxide and water are then released into the atmosphere again. 

ເພາະຄຳວ່າພະລັງງານບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບສະເພາະຈາກແສງຂອງດວງອາທິດເທົ່ານັ້ນທຳມະຊາດກໍຍັງມີຄວາມສາມາດໃນການຜັນຕົວມັນເອງຈາກຄຸນສົມບັດເຕັມຕົວທີ່ທຳມະຊາດສ້າງຂຶ້ນແລ້ວເມື່ອຫມົດອາຍຸຂອງການມີຊີວິດຂອງຕົວມັນເອງກໍໄດ້ກາຍເປັນເສດສາກທີ່ເອີ້ນວ່າຊີວະປະມວນ ຫລື ສາມາດເປັນປຸ໋ຍທຳມະຊາດໃຫ້ແກ່ພືດພັນໄດ້ໂດຍທີ່ມະນຸດເຮົາເອງບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໃຊ້ສານເຄມີຫລາຍເກີນໄປເພື່ອເປັນການນຳໃຊ້ພະລັງງານຈາກສິ້ນສ່ວນຕ່າງໆຂອງທຳມະຊາດນັ້ນເອງ 

The humans, animals, or things in the world, they all depend on each other.  Along with using the energy around us to survive.  Even animals need light, food and the perfect home. 

ໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງມະນຸດສັດຫລືສິ່ງຕ່າງໆຢູ່ໃນໂລກກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ເພິ່ງພາອາໄສເຊິ່ງກັນແລະກັນຄຽງຄູ່ກັບການນຳໃຊ້ພະລັງງານຕ່າງໆທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດເພື່ອການດຳລົງຊີວິດຢູ່ລອດ.ແມ້ແຕ່ສັດກໍຍັງຕ້ອງການແສງສະຫວ່າງ,ອາຫານການກິນ,ແລະທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ສົມບູນແບບ 

If we use unclean energy or use too much energy in the environment.  It will have a huge impact on our future.  Not directly or indirectly. 

ຖ້າຫາກພວກເຮົານຳໃຊ້ແຕ່ພະລັງງານທີ່ບໍ່ສະອາດ ຫລື ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ແລ້ວໝົດໄປຫລາຍເກີນໃນຂອບເຂດສິ່ງແວດລ້ອມມັນກໍຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງມະຫາສານ ແລະ ທຳລາຍຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຮົາໃນຕໍ່ຫນ້າບໍ່ດ້ວຍທາງກົງກໍ່ທາງອ້ອມ 

On the other hand, if we know how to preserve natural resources and take advantage of these natures, it will preserve the environment through water, energy, a sustainable, clean and friendly environment from bad atmosphere with climate change to our good seasons, that why here are the important Sustainability in our lives. 

ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ,ຖ້າຫາກພວກເຮົາຮູ້ຈັກທີ່ຈະຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະນຳໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກທຳມະຊາດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ພວກເຮົາກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ໂລກຂອງເຮົານັ້ນໜ້າຢູ່ຫລາຍຂຶ້ນໄປເທື່ອລະລະດັບຊ່ວຍກັນຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມໂດຍການນ້ຳໃຊ້ພະລັງງານແບບຍືນຍົງ, ສະອາດແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມພໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາລົດການ 

ທຳລາຍຊັ້ນບັນຍາກາດທີ່ດີ,ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດກໍເປັນໄປຕາມລະດູການ  

ເຮົາກໍຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງນັ້ນສຳຄັນກັບເຮົາເປັນທີ່ສຸດ. 

-------------||------------ 

 Disclaimer: the photo story is part of the ASEAN Photo Competition, implemented by the ASEAN Foundation and the ASEAN-German Energy Programme (AGEP) that focused on the theme of ”#ASEANYouth Shaping the Vision of Renewable Energy as the New Normal”. AGEP is commissioned by the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and implemented by the Deutsche Gessellschaft fürInternationale Zusammernabeit (GIZ) GmbH in close cooperation with the ASEAN Centre for Energy (ACE). The competition aims to contribute to the awareness of the benefits of renewable energy (solar, wind, hydro, tidal, geothermal, and biomass) paving the way for ASEAN’s cleaner and greener future. The contents of this photo story do not necessarily reflect the views of ASEAN Foundation or AGEP. 

Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.

This site uses cookies to make your experience more efficient.OK